.

નવી જાહેરાત ની અપડેટ્સ માટે તામારુ ઈ-મેઇલ એન્ટર કરો

Wednesday, November 19, 2014

Gujarat Police bharti 2014 final date declared

Gujarat Police bharti 2014 final date declared

Congratulation to all freinds ! finally Gujarat police bharti 2014 online form submission d... Read more »

Sunday, November 16, 2014

Gujarat police bharti 2014 Online Form submission date

Gujarat police bharti 2014 Online Form submission date

Gujarat police bharti 2014 for psi,asi,and constable online submission date are declared. we have ... Read more »

Wednesday, November 12, 2014

GUJARAT POLICE BHARTI 2014

GUJARAT POLICE BHARTI 2014

Gujarat bharti board declared official announcement of Gujarat police bharti 2014 for Constable... Read more »

Saturday, November 9, 2013

Jail Sipahi Male/Female Written Exam Result

Jail Sipahi Male/Female Written Exam Result

Jail Recruitment Board Declared Result Of Jail Sipahi Male And Female Candidates You Can Downloa... Read more »

Sunday, October 20, 2013

Jail Sipahi Main Written Exam Call Letter

Jail Sipahi Main Written Exam Call Letter

Jail Recruitment Board Declare jail Sipahi Main Exam Call Letter  For Male And Female Candidates... Read more »

Friday, October 18, 2013

GUJARAT POLICE BHARTI CONSTABLE DISRICT ALLOTTMENT RESULT

GUJARAT POLICE BHARTI CONSTABLE DISRICT ALLOTTMENT RESULT

Gujarat Police  Bharti Board  Declared Constable District Allotment  Result for Armed Unarmed An... Read more »

Wednesday, October 16, 2013

Gujarat Rojgar Samachar 16-10-2013

Gujarat Rojgar Samachar 16-10-2013

Download Gujarat Rojgar  Samachar of 02/10/213   Download Read more »
 
© 2011 GUJARAT BHARTI
Designed by Semoj Infotech
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top
Powered by Blogger.